Galioja nuo: 2018-04-27 00:00
Naudodamiesi UAB „DK Investicijos“ teikiamomis paslaugomis, patikite mums informaciją apie save. „Paslaugos“ apima visas UAB „DK Investicijos“ teikiamas paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant (i) „ADCParking“ – mokamą automobilių stovėjimo paslaugą oro uostuose; (ii) parkuojamų automobilių plovimo / valymo paslaugą; (iii) parkavimo aikštelių įrengimo ir administravimo paslaugą; (iv) tarpininkavimo užsakant automobilių stovėjimą kitose Europos Sąjungos valstybėse paslaugą (v) „ADCRent“ – automobilių bei įrangos nuomą; (vii) kitas susijusias paslaugas. Ateityje teikiamų Paslaugų apimtis ir rūšys gali plėstis ir kisti.
 
Visų pirma padėsime Jums suprasti, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Išsami informacija apie UAB „DK Investicijos“ tvarkomus asmens duomenis pagal Bendrąjį asmens duomenų reglamentą prieinama lentelės forma šios politikos pabaigoje.
 
Šioje privatumo politikoje aprašoma, kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kaip juos naudojame ir kam perduodame bei kokias teises Jūs turite kaip asmens duomenų subjektas.
 

Kam taikoma privatumo politika?

 
Ši privatumo politika taikoma visiems UAB „DK Investicijos“ Paslaugų naudotojams / klientams bet kurioje pasaulio vietoje, įskaitant visus UAB „DK Investicijos“ mobiliųjų programėlių, tinklalapių, funkcijų ar bet kokių kitų UAB „DK Investicijos“ Paslaugų naudotojus, ir visiems kitiems asmenims, kurie susisiekia su UAB „DK Investicijos“ ar kitaip pateikia savo asmens duomenis UAB „DK Investicijos“.
 

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas? (t.y. fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones)

 
Jūsų duomenų valdytojas yra UAB „DK Investicijos“, juridinio asmens kodas 300147633, registruotos buveinės adresas K. Kiškių g. 15, Vilnius, Lietuvos Respublika, adresas korespondencijai Rodūnios kelias 3, LT-02189 Vilnius, Lietuvos Respublika, kontaktinis tel.: +37052364444, kontaktinis el. pašto adresas personaldata@dkinvest.lt.
 

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENYS

 

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?

 
Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, asmens duomenis Valdytojas tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdamas teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.
 

Kokiu būdu gaunami duomenys ?

 
Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis Valdytojas gauna tiesiogiai iš kandidato į darbuotojus, kai jis atsiunčia Valdytojui savo gyvenimo aprašymą (CV), taip pat iš įdarbinimo paslaugas Valdytojui teikiančių agentūrų. Kandidato į darbuotojus Valdytojui pateikti duomenys gali būti perduodami Valdytojo darbuotojų atranką vykdančioms įdarbinimo agentūroms.
 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?


Be paties asmens, pageidaujančio įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, pateiktų duomenų Valdytojas gali rinkti ir kitaip tvarkyti asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, iš viešai prieinamų šaltinių, t. y. ieškoti informacijos internete, patikrinti kandidato socialinių tinklų (pavyzdžiui, LinkedIn, Facebook, Twitter) profilius ir pan. Valdytojas taip pat gali kreiptis į kandidato buvusius darbdavius ir prašyti pateikti informaciją apie kandidato kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.
 

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

 
Jei sutikimas toliau saugoti kandidato asmens duomenis nėra gaunamas asmens duomenys yra iškarto ištrinami po kandidatūros atmetimo.
 

KOMUNIKACIJOS ĮRANKIAI

 

Kokiu būdu gaunami duomenys?

 
Interneto svetainėse www.adcrent.com ir www.adcparking.com yra sudaroma galimybė susisiekti su Valdytoju keliais būdais, t. y., susisiekiant socialiniu tinklu Facebook, bei susirašinėjimo realiu laiku įskiepio pagalba „Livechat“, taip pat kreipiantis interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais.
Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?
 
Tikslu atsakyti į Jūsų pateiktą paklausimą ir išsaugoti susirašinėjimo įrodymus (įgyvendinant teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimų susijusių ginčų. Valdytojas tvarko šią jūsų pateiktą informaciją:
 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

 
Valdytojas tvarko šią jūsų pateiktą informaciją:
 • paklausimą siunčiant interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais, tvarkomas vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, elektroninio laiško data, laikas ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys.
 • paklausimą pateikiant per socialinį tinklą Facebook, tvarkomas vartotojo vardas, pavardė, nuotrauka (jei naudojama), paklausimo data, laikas ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys.
 • paklausimą siunčiant per susirašinėjimo realiu laiku įskiepio pagalba „LiveChat“ , tvarkomas vardas ir elektroninio pašto adresas ( abu laukai yra privalomi pradedant susirašinėjimą), paklausimo turinys bei susirašinėjimo data ir laikas.
 • Visais atvejais, susirašinėjimo turinyje gali būti nurodyti transporto priemonės valstybinis numeris, telefono numeri bei telefono numeris ir adresas.
  Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?
  Paklausimą siunčiant per socialinį tinklą ar Facebook paskyrą, jūsų pateikti asmens duomenys gali būti atskleisti šių socialinių tinklų valdytojams ir kitiems asmenims, su kuriais socialinio tinklo ir Facebook valdytojai dalinasi asmens duomenimis. Siekdami gauti išsamesnę informaciją, susipažinkite su socialinio tinklo Facebook privatumo politika
Paklausimą siunčiant per susirašinėjimo realiu laiku įskiepį „LiveChat“ duomenys gali būti teikiami už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės ribų
Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymo veiksmus ir šios programos tvarkomus asmens duomenis rasite „LiveChat“ tinklalapio privatumo politikos skiltyje https://www.livechatinc.com/privacy-policy/.
 
Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys ir tolimesnis jūsų bei Valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Valdytojo teisių įgyvendinimą.
 

TIESIOGINĖ RINKODARA

 

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?

 
Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant naujienlaiškių ir informacijos siuntimu. Toks duomenų tvarkymo teisinis pagrindas duomenų subjekto sutikimas. Gali būti remiamas Valdytojo teisėtu interesu tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Teikdamas paslaugas, asmens duomenis Valdytojas gali naudoti savo pačio panašių Paslaugų rinkodarai.
 

Kaip gauname ir kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

 
Tvarkomi klientų ir kitų asmenų, davusių sutikimą tvarkyti jų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys. Tvarkomi Asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, kiti asmens duomenys: darbovietė, atstovaujamas juridinis asmuo, pareigos, kiti darbovietės duomenys. Šiuos duomenis Valdytojas gauna Paslaugų teikimo tikslu. Visais kitais atvejais tvarkomi tokie potencialių klientų ar kitų duomenų subjektų asmens duomenys, kurie pateikiami anketų, apklausų metu, taip pat UAB „DK Investicijos“ priklausančiame (-iuose) ar valdomame (-uose) tinklapyje (-iuose), renginių metu perduodami atstovams (pvz. vizitinės kortelės).
 

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

 
Asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip Paslaugų teikimo tikslu (kai duomenų subjektas - klientas) arba 3 (trejus) metus nuo asmens duomenų gavimo dienos (kai subjektas - ne klientas), nebetvarkomi nuo sutikimo atšaukimo momento.
 

LOJALUMO PROGRAMA

 

Kokiu būdu gaunami duomenys?

 
Užsiregistravę tinklapyje www.adcparking.com ir/arba iš anksto rezervuojant parkavimo vietą tinklapyje www.adcparking.com ar naudojantis mobiliąja programėle (tik Vilniaus oro uosto daugiaaukštėje aikštelėje, adresu Rodūnios kelias 3, Vilniuje) arba tinklapyje www.adcrent.com užsisakius ADCRent Paslaugą ne mažiau kaip du kartus asmenys galės dalyvauti Valdytojo lojalumo programose.
 

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?

 
Lojalumo programos tikslu, toks duomenų tvarkymo teisinis pagrindas duomenų subjekto sutikimas.
 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

 
Sutikus su lojalumo programa renkama informacija apie suteiktas Paslaugas, surinktus taškus ir suteiktas nuolaidas. Šiuo tikslu tvarkomi duomenys surinkti priklausomai nuo naudojamos paslaugos.
 

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

 
Asmens duomenys saugomi tokį laikotarpį kaip nurodyta prie atitinkamos Paslaugos, nebent asmuo atšaukia sutikimą – tuomet, Lojalumo programos tikslu, nebetvarkomi nuo sutikimo atšaukimo momento.
 

BUHALTERINĖ APSKAITA

 

Kokiu būdu gaunami duomenys?

 
Tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs Mums juos pateikiate užsakydami paslaugą, ar sudarydami sutartį ir (ar) ADCParking.com Svetainėje, skiltyje „Sąskaitos faktūros išrašymas “.
 

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?

 
Buhalterinės apskaitos tvarkymo tikslu. Vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. c. punktais. T.y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė. T.y. Buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais buhalterinei apskaitai taikytinais teisės aktais.
 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

 
Valdytojas tvarko darbuotojų, klientų, partnerių ir paslaugų teikėjų asmens duomenis: asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė ir su darbo santykiais susijusi informacija, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), fakso numeris, pavardė, telefono numeris, vardas, atstovaujamas juridinis asmuo, pozicija, informacija apie teikiamas ir suteiktas / gautas Paslaugas, atsiskaitomųjų sąskaitų duomenys, mokėtinos sumos, įsiskolinimai, informacija apie sąsajas su juridiniais asmenimis (įskaitant dalyvavimą juridinių asmenų organuose), komunikacija su duomenų subjektu.
 

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

 
Saugomi 10 (dešimt) metų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakyme Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje yra numatyti ilgesni saugojimo terminai.
 

PASLAUGŲ UŽSAKYMAS, VYKDYMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 

Kokiu būdu gaunami duomenys?

 
Tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs Mums juos pateikiate sudarant sutartį, prisiregistruojate svetainėje ar( ir ) mobiliojoje programėlėje ir (ar) užsakant paslaugas ADCParking.com ar ADCRent.com svetainėse . Taip pat įvažiavus į Valdytojo administruojamas ar valdomas automobilių stovėjimo aikšteles.
 

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?

 
Paslaugų užsakymo, vykdymo ir administravimo tikslais. Siekiant įvykdyti Paslaugų teikimo sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.
 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

 • Prisiregistravus ADCParking tinklapyje, užsakant iš anksto paslaugas ADCParking.com svetainėje arba rezervuojant stovėjimo vietą oro uostuose tvarkomi:
  Vardas, pavardė ir valstybinis automobilio numeris, el. pašto adresas, telefono numeris, nuolaidos kodas, automobilio aikštelės vietos tipas (VIP, XXL, etc.), draudimas, automobilio parkavimo vietos rezervacijos datas ir laikas, fiksuojamas automobilio įvažiavimo ir išvažiavimo laikas, apmokėjimo būdas ir apmokėjimo atlikimo faktas. Jei paslaugą užsako juridinis asmuo pateikiami juridinio asmens duomenys
 • Verslo sutarties atveju arba juridinio asmens išankstinio užsakymo metu tvarkomi: juridinio asmens duomenys ir valstybinis automobilio numeris, įvažiavimo ir
  išvažiavimo laikas, duomenų bazėje išsaugomas automobilių rezervacijos sąrašas, taip pat juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, apmokėjimo būdas ir apmokėjimo atlikimo faktas (jokie kiti fizinių asmenų duomenys šiuo atveju nerenkami).
 • Automobilio įvažiavimo į Valdytojo administruojamą ar valdomą automobilių stovėjimo aikštelę be išankstinės rezervacijos tvarkomi:
  transporto priemonės valstybinis numeris, įvažiavimo į aikštelę ir išvažiavimo data ir laikas bei apmokėjimo faktas.
 • Registracijos mobiliojoje programėlėje metu tvarkomi:
  transporto priemonės valstybinis numeris(-iai) , išmaniojo įrenginio ID, telefono numeris , telefono numeris , el. paštas, Mokėjimo kortelės duomenys. Jei sutinkate galite teikti programėlei savo buvimo vietos duomenis, tokiu atveju matysite atstumą ir tikslu kelionės maršrutą iki automobilių stovėjimo aikštelės.
 • Išankstinės rezervacijos aikštelių oro uostuose per mobiliąją programėlę tvarkomi: analogiški duomenys kaip ir išankstinės rezervacijos metu per adcparking.com svetainę.
 • Stovėjimo aikštelių abonementams ir trumpalaikių stovėjimų metų valdytojo ar valdytojo administruojamose aikštelėse esant mobiliosios programėlės naudotoju tvarkomi:
  įvažiavimo ir išvažiavimo iš aikštelės data ir laikas, stovėjimo trukmė, mokėjimo suma, automobilio numeris, aikštelė kurioje stovėjo automobilis ir mokėjimo informacija.
 • ADCRent vienkartinės išankstinės rezervacijos atveju ir( ar) registracijos svetainėje: kliento (jei fizinis asmuo) arba kliento atstovo (jei juridinis asmuo) vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono nr., gyvenamosios vietos adresas, IP adresas (jei fizinis asmuo), skrydžio numeris, darbovietė ir pareigos (kai klientas yra juridinis asmuo), priskirto automobilio markė, pagaminimo metai, valstybinis numeris, nuomojamo automobilio rezervacijos datos, automobilio paėmimo ir grąžinimo vieta, mokėjimo duomenys - mokėjimo būdas Paypal arba kreditine kortele bei kreditinės kortelės duomenys.
 • ADCRent automobilio atsiėmimo metu , arba pasirinkus ofiso nedarbo laiką tvarkome: Automobilio vairuotojo asmens tapatybe patvirtinančio dokumento ir vairuotojo pažymėjimo kopija, kreditinės kortelės kopija( uždengiant dalį duomenų , t.y. saugome tik kam priklauso kortelė ir paskutiniai 4 skaitmenys).

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

 
Su Jumis sudarytas sutartis ir (ar) užsakymus, kartu su tai patvirtinančiais įrodymais (įskaitant nurodytus asmens duomenis), Mes tvarkome visą sutarties galiojimo laikotarpį ir saugome 10 metų, skaičiuojant nuo šios sutarties pasibaigimo (paskutinio užsakymo įvykdymo).
 

VAIZDO STEBĖJIMAS

 

Kokiu būdu gaunami duomenys?

 
Tiesiogiai iš Jūsų (užfiksuojami vaizdo kameromis), kai lankotės Valdytojo valdomų ar administruojamų stovėjimo aikštelių teritorijoje. Apie tai, jog stovėjimo aikštelės teritorija yra filmuojama vaizdo kameromis, t. y. vykdomas vaizdo stebėjimas, būsite informuoti informaciniais ženklais, dar prieš patenkant į stebimą teritoriją (kaip pvz., prie įvažiavimo ar kitose gerai matomose vietose).
 

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?

 
Turto bei infrastruktūros apsaugos tikslu , vadovaujantis Reglamento 6 str. 1d. f) p., t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų Valdytojo interesų apsaugoti savo turtą. Taip pat vaizdo duomenys tvarkomi paslaugos administravimo ir (ar) paslaugos proceso priežiūros tikslu , siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą.
 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

 
Vaizdo įrašas įskaitant užfiksuotus asmens atvaizdus, transporto priemonių valstybinius numerius ir kitą į stebėjimo aprėptį patenkančią informaciją. Taip pat įrašo meta duomenys tokie kaip data, trukmė .
 

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

 

MOBILUMO STEBĖJIMAS (ADCRent paslaugų teikimo automobilių nuomos atveju)

 

Kokiu būdu gaunami duomenys?

 
Duomenų valdytojas vykdo jam priklausančių, Klientams naudotis perduodamų , transporto priemonių mobilumo stebėjimą. Mobilumo stebėjimas atliekamas Duomenų valdytojui priklausančiose transporto priemonėse įrengtų GPS siųstuvų pagalba.
 

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?

 
Mobilumo stebėjimo tikslas – užtikrinti Duomenų valdytojui priklausančio turto saugumą, sąžiningą bei tinkamą Klientų naudojimąsi teikiamomis paslaugomis ir suteikti tinkamos kokybės paslaugas.
Jūsų vaizdo įrašus bei kitus susijusius asmens duomenis Mes saugome 60 dienų, skaičiuojant
nuo jų užfiksavimo dienos. Vaizdo įrašams kuriuose užfiksuotos tam tikro įvykio aplinkybės
(kaip pvz., naudojimosi tvarkos ir (ar) teisės pažeidimas; turto ir (ar) infrastruktūros
sugadinimas ir (ar) vagystė; viešosios tvarkos pažeidimas ir pan.) bus saugomi kaip įrodymai
atitinkamą laikotarpį (t. y. visą neteisminio, ikiteisminio ar teisminio ginčo nagrinėjimo
laikotarpį).
 
Teisiniai Duomenų tvarkymo pagrindai - BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir f punktai. Teisėtu interesu yra Duomenų valdytojui priklausančio turto saugumo užtikrinimas, sąžiningo ir tinkamo Klientų naudojimosi teikiamomis paslaugomis priežiūra ir siekis suteikti tinkamos kokybės paslaugas. Taip pat kliento išreikšto sutikimo pagrindu.
 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

 
Valdytojui priklausančios transporto priemonės buvimo vietą ir judėjimo greitį, bei tikslų duomenų užfiksavimo laikas ir vieta.
 

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

 
Duomenys saugomi du mėnesius nuo buvimo vietos duomens užfiksavimo laiko.
 

Kam galime atskleisti / perduoti Jūsų asmens duomenis?

 
Tam, kad galėtumėte naudotis kai kuriomis UAB „DK Investicijos“ Paslaugomis ir funkcijomis turime atskleisti Jūsų informacija verslo partneriams, dėl teisinių priežasčių ar kilus ginčui. Pavyzdžiui, jei užsakote Paslaugą per partnerius ar trečiosios šalies pateiktą akcinį pasiūlymą, UAB „DK Investicijos“ gali dalytis Jūsų informacija su šiomis trečiosiomis šalimis. Tam priskiriamos kitos programos ar svetainės, integruojamos su mūsų aplikacijų programavimo sąsaja (API) ar Paslaugomis, taip pat tos programos ir svetainės, su kurių aplikacijų programavimo sąsajos (API) ar paslaugomis integruojamės mes, bei verslo partneriai, su kuriais UAB „DK Investicijos“ bendradarbiauja siūlydama akcijas ar specializuotas Paslaugas.
 
UAB „DK Investicijos“ gali teikti informaciją savo pardavėjams, konsultantams, rinkodaros partneriams, mokslinių tyrimų bendrovėms ir kitiems paslaugų teikėjams arba verslo partneriams. Pavyzdžiui, UAB „DK Investicijos“ gali teikti informaciją šioms šalims, kad jos padėtų įgyti draudimo apsaugą, UAB „DK Investicijos“ vardu atliktų apklausas ir apdorotų mokėjimus už mūsų Paslaugas.
 
UAB „DK Investicijos“ gali perduoti Jūsų informacija, jei mano, kad tai reikalinga pagal taikytinus teisės aktus, taisykles, dėl teisinių procesų ar valdžios institucijų prašymu. Šiai situacijai priskiriami atvejai, kai dalijamės Jūsų informacija su teisėsaugos pareigūnais, valdžios institucijomis ar kitomis trečiosiomis šalimis, kai tai reikalinga, kad būtų laikomasi mūsų Paslaugų teikimo sąlygų, naudotojų sutarčių ar kitų politikų nuostatų, siekiant apsaugoti UAB „DK Investicijos“ teises ar nuosavybę arba kitų subjektų teises ar nuosavybę, taip pat dėl pretenzijos ar ginčo, susijusio su Jūsų naudojimusi mūsų Paslaugomis. Jei naudojate kito asmens kredito kortelę, pagal teisės aktus mums gali reikėti dalytis informacija su šios kortelės turėtoju.
 
Iš anksto Jus informavus ir gavus Jūsų aiškų atskirą sutikimą, UAB „DK Investicijos“" gali perduoti Jūsų asmens duomenimis ir šioje politikoje neaprašytais dalijimosi atvejais.
 
Politika nurodo tik tokios informacijos naudojimą ir atskleidimą, kurią renkame mes (paprastai tiesiogiai iš Jūsų). Jeigu jūs per tinklapį arba kitus internetinius puslapius atskleidžiate savo asmens duomenis kitiems, nesvarbu, kas jie būtų, atitinkamos informacijos naudojimui ir atskleidimui gali būti taikomos kitokios taisyklės. UAB „DK Investicijos“ nekontroliuoja trečiųjų asmenų taikomų privatumo politikų ir jūs patys turite jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos.

UAB „DK Investicijos“ neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai UAB „DK Investicijos“ tinklapyje ar mobiliojoje
programėlėje pateikiama nuoroda į kitus tinklapius. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio elemento, ar naudodamiesi prieinamomis trečiųjų asmenų paslaugomis, įskaitant ir bendravimą internetu, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų jūs galite išeiti už UAB „DK Investicijos“ tinklapio ar mobiliosios programėlės ribų.
 

Kokias teises Jūs turite?

 
Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite teisę prašyti, kad UAB „DK Investicijos“ leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Pasinaudoti šiomis teisėmis galite politikoje aprašyta tvarka kreipdamiesi į UAB „DK Investicijos“ el. paštu personaldata@dkinvest.lt (taip pat žr. 13 klausimą).
Be išvardintų teisių, visais atvejais Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei asmens duomenų inspekcijai (Lietuvoje). Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti www.ada.lt tinklalapyje.
 

Kaip sužinoti apie tvarkomus asmens duomenis ir išreikšti nesutikimą?

 
UAB „DK Investicijos“ suteikia priemonių stebėti ir valdyti UAB „DK Investicijos“ renkamus asmens duomenis, įskaitant šias priemones:
 • Privatumo nustatymus mobiliosiose programėlėse ir tinklalapiuose (pvz. kai kurie duomenys pateikiami pasirinktinai). Privatumo nustatymų meniu naudotojai taip pat gali ištrinti savo paskyrą.
 • Įrenginio leidimus. Daugumoje mobiliųjų platformų („iOS“, „Android“ ir kt.) nustatyta, kad tam tikrų rūšių įrenginio duomenų programos negali pasiekti be Jūsų sutikimo. Šiose platformose naudojamos skirtingos leidimų sistemos, siekiant gauti Jūsų sutikimą. „IOS“ platforma įspės, kai UAB „DK Investicijos“ programa pirmą kartą norės gauti leidimą pasiekti tam tikrų rūšių duomenis, galėsite su šiuo prašymu sutikti (arba nesutikti). Naudodami „Android“ įrenginius apie leidimus, kurių reikia UAB „DK Investicijos“ programoms, būsite informuoti prieš naudodami programą pirmą kartą.
 • Galimybę atsisakyti asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant bet kokią reklamą). Galite atsisakyti UAB „DK Investicijos“ siunčiamų reklaminių el. laiškų ir kitų pranešimų pagal šiuose pranešimuose pateiktus nurodymus arba siųsdami atsisakymą el. paštu personaldata@dkinvest.lt. Atkreipkite dėmesį, kad net jei atsisakysite reklaminių pranešimų, galėsime Jums siųsti nereklaminius pranešimus, pvz., kvitus arba informaciją apie Jūsų paskyrą.
  Kaip ištaisyti asmens duomenis?
  Prisijungę prie savo susikurtos paskyros galite redaguoti su savo paskyra susietą vardą ir pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą bei kitus Jūsų registruojantis pateikiamus asmens duomenis. UAB „DK Investicijos“ programose taip pat galite rasti savo užsakymų istoriją. Galite kreiptis dėl prieigos prie Jūsų informacijos suteikimo, informacijos kopijos pateikimo ar informacijos taisymo susisiekdami su UAB „DK Investicijos“ el. paštu personaldata@dkinvest.lt.

Ar naudojami slapukai bei panašios technologijos?

 
Daugiau informacijos apie slapukų ir trečiųjų šalių technologijų naudojimą, įskaitant Jūsų pasirinkimus, susijusius su šiomis technologijomis, rasite mūsų Slapukų politikoje.
 

Kas atsakingas už duomenų apsaugą?


Mes naudojame pagrįstas fizines, elektronines ir procedūrines priemones bei metodus tam, kad apsaugotume mūsų turimą informaciją (įskaitant asmens duomenis) nuo netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo. Taip pat esame paskyrę duomenų apsaugos pareigūną kontroliuoti, prižiūrėti ir diegti asmens duomenų apsaugos procesus. Norime atkreipti jūsų dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad mes naudojame pagrįstas priemones siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis, UAB „DK Investicijos“ negali garantuoti visiško Jūsų asmens duomenų saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu. Jūs galite sumažinti neteisėto naudojimosi asmens duomenimis riziką, jei elgsitės apdairiai ir pasirinksite protingas apsaugos priemones, pavyzdžiui, pasirinksite sudėtingą slaptažodį, naudositės naujausia antivirusine programine įranga ir pan.
 

Kaip sužinoti apie privatumo politikos pasikeitimus?

 
Šią politiką galime atnaujinti. Jei naudojatės mūsų Paslaugomis po atnaujinimo, reiškia, kad sutinkate su atnaujinta politika. Jei atliksime reikšmingų pakeitimų, apie juos pranešime UAB „DK Investicijos“ programose, tinklapiuose arba kitomis priemonėmis, pvz., el. paštu.
Atsižvelgiant į tai, primygtinai rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šią politiką, kad gautumėte naujausią informaciją apie mūsų privatumo taisykles ir Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 

Kur kreiptis, jei turite kitų su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų ar norite pasinaudoti savo teisėmis?

 
Tokiu atveju, jei šioje privatumo politikoje neradote atsakymo į Jums rūpimą su asmens duomenų tvarkymu susijusį klausimą arba pageidaujate pasinaudoti savo kaip duomenų subjekto teisėmis, prašome drąsiai kreiptis į UAB „DK Investicijos“" el. pašto adresu personaldata@dkinvest.lt (arba raštu, jei toks kreipimosi būdas Jums yra patogesnis) ir mes ne vėliau kaip per 30 d. pateiksime atsakymą į Jums rūpimą klausimą, įvykdysime ar argumentuotai atmesime prašymą dėl pasinaudojimo teisėmis arba pateiksime instrukcijas, kaip pasinaudoti pageidaujamomis Jūsų kaip duomenų subjekto teisėmis.