Galioja nuo: 2023-04-17 12:03
TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS
 
1.1. ADCRent platforma – elektroninė Transporto priemonių dalinimosi sistema, kurioje Transporto priemonės faktinis turėtojas ir / ar valdytojas (toliau – Savininkas) gali patalpinti savo Transporto priemonę, o kitas asmuo (toliau - Vairuotojas) gali išsinuomoti šią Transporto priemonę pagal Savininko ir Vairuotojo sutartą kainą bei sąlygas.
 
1.2. ADCRent – UAB DK investicijos, juridinio asmens kodas 300147633, buveinės adresas Rodūnios kel. 3, LT-02189 Vilnius, adresas korespondencijai Rodūnios kelias 3, LT-02189 Vilnius, Lietuva, kuri yra ADCRent platformos savininkas ir operatorius, o kai kuriais atvejais – ir Transporto priemonių Savininkas (Taisyklių 3.3. p.).
 
1.3. Savininkas – Transporto priemonės savininkas arba kitas asmuo, teisėtai valdantis Transporto priemonę, kuris turi teisę nuomoti Transporto priemonę ir kuris patalpina savo Transporto priemonę (-es) į ADCRent platformą bei ADCRent platformoje siūlo savo Transporto priemonę išsinuomoti Vairuotojams. Savininku gali būti fizinis arba juridinis asmuo. Kai kuriais atvejais Transporto priemonių Savininkas yra ADCRent (Taisyklių 3.3. p.). 
 
1.4. Nuomos bendrovė – Savininkas juridinis asmuo, kuris savarankiškai vykdo automobilių nuomos verslą ir su kuriuo ADCRent sudaro atskirą Bendradarbiavimo sutartį, reguliuojančią santykius tarp ADCRent ir Nuomos bendrovės. Nuomos bendrovė ADCRent platformoje talpina savo Transporto priemonių skelbimus ir savo atsakomybe siūlo Vairuotojams išsinuomoti savo Transporto priemones pagal savo numatytas sąlygas ir tvarką.
 
1.5. Vairuotojas – asmuo, kuris padaro Transporto priemonės rezervaciją ADCRent platformoje ir / ar sudaro Transporto priemonės Nuomos sutartį su Savininku arba Nuomos bendrove. Vairuotoju gali būti tik fizinis asmuo.
 
1.6. Naudotojas – asmuo, kuris naudojasi ADCRent platforma.
 
1.7. Naudotojo paskyra – asmeninė paskyra, kurią asmuo susikuria ADCRent platformoje.
 
1.8. Taisyklės – ADCRent platformos naudojimo taisyklės (šios Taisyklės), kurios yra laikomos sutartimi tarp Naudotojo ir ADCRent ir su kuriomis Naudotojas sutinka bei įsipareigoja jų laikytis nuo to momento kai Naudotojas sutinka su Taisyklėmis.
 
1.9. Komisinis mokestis – mokestis, kurį Savininkas ir Vairuotojas sumoka ADCRent už naudojimąsi ADCRent platforma.
 
1.10. Nuobaudos administravimo mokestis – 25 Eur dydžio mokestis, kurį Vairuotojas sumoka ADCRent už nuobaudos administravimą tuo atveju, kai Vairuotojas padaro administracinį nusižengimą.
 
1.11. Transporto priemonė – Savininkui nuosavybės teise priklausanti ar kitu teisiniu pagrindu teisėtai valdoma motorinė transporto priemonė, kurią Savininkas turi teisę nuomoti tretiesiems asmenims ir kurią Savininkas patalpina ADCRent platformoje bei siūlo ją nuomotis Vairuotojams, o Vairuotojai šią Transporto priemonę išsinuomoja iš Savininko Nuomos sutarties pagrindu.
 
1.12. Nuomos sutartis – Tarp Savininko ir Vairuotojo sudaryta Transporto priemonės nuomos sutartis, pagal kurią Savininkas perduoda Vairuotojui naudotis Transporto priemonę Nuomos sutartyje sulygtomis sąlygomis ir terminui, o Vairuotojas įsipareigoja sumokėti nuomos mokestį už Transporto priemonės nuomą ir vykdyti kitas Nuomos sutartyje nurodytas pareigas.
 
1.13. Nuomos mokestis – mokestis už Transporto priemonės nuomą, kurį Vairuotojas sumoka Savininkui per ADCRent platformą.
 
1.14. Švaros mokestis (kai taikoma) – mokestis už įprastą Transporto priemonės valymą po Nuomos sutarties, kurį Nuomos sutarties pagrindu Vairuotojas sumoka Savininkui per ADCRent platformą.
 
1.15. Draudimo mokestis (kai taikoma) – mokestis už Transporto priemonės momentinį IF KASKO draudimą (Taisyklių 6.1. p.) jo Nuomos laikotarpiu, kurį pasirenka Savininkas ir kurį Nuomos sutarties pagrindu Vairuotojas sumoka savininkui per ADCRent platformą.
 
1.16. Užstatas (kai taikoma) – pinigų suma, kurią Vairuotojas sumoka Savininkui per ADCRent platformą ir kuri yra skirta Savininko nuostoliams užtikrinti. Užstato naudojimo ir grąžinimo sąlygos apibrėžiamos Nuomos sutartyje ir šiose Taisyklėse. Jei Vairuotojas rezervuoja Nuomos bendrovės Transporto priemonę, tokiu atveju visas Užstato dydžio,  naudojimo bei grąžinimo sąlygas nustato Nuomos bendrovė savo taisyklėse ir Nuomos sutartyje.  
 
1.17. „SUPER EASY“ draudimas –  papildoma draudimo paslauga, kurią Vairuotojas gali įsigyti iš ADCRent. „SUPER EASY“ draudimas leidžia Vairuotojui sumažinti prarandamo Užstato sumą žalos atveju. Negalioja tuo atveju, jei žala kyla dėl Vairuotojo tyčios ar didelio neatsargumo (Taisyklių 6.6. p.) arba tuo atveju, kai Vairuotojas turi mokėti sutartines baudas už Nuomos sutarties sąlygų pažeidimus (Taisyklių 7.1.6.; 7.1.7.).
 
1.18. „SUPER EASY“ draudimo mokestis – Mokestis, skaičiuojamas dieniniu įkainiu, kurį moka Vairuotojas už „SUPER EASY“ draudimo apsaugą (įkainio dydį nustato ADCRent, atsižvelgdama, be kita ko, ir į konkrečią Transporto priemonę bei jos draudimo variantą, kurį yra pasirinkęs Savininkas). 
 
1.19. Kelių eismo taisyklės – Transporto priemonės naudojimo teritorijoje galiojančios kelių eismo taisyklės, reglamentuojamos toje teritorijoje (valstybėje) galiojančiais teisės aktais.
 
1.20. Privatumo politika – ADCRent Privatumo politika. Privatumo politikoje yra reguliuojami asmens duomenų tvarkymo klausimai. Privatumo politika yra patalpinta ADCRent internetiniame tinklapyje www.adcrent.com.

1.21. "EASY" atšaukimas - ADCRent siūlo Vairuotojams nemokamą rezervacijos atšaukimo papildomą paslaugą už ADCRent nustatomą kainą. Įsigijus šią paslaugą Vairuotojas gali nemokamai atšaukti rezervaciją likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki rezervacijos pradžios. Vairuotojui įsigijus rezervacijos atšaukimo papildomą paslaugą ir įvykdžius nuomą ADCRent pasidalina su Nuomos bendrove arba Savininku 50% sumokėtos Vairuotojo sumos už nemokamą rezervacijos atšaukimo papildomą paslaugą.
 
2. TAISYKLIŲ PASKIRTIS IR GALIOJIMAS
 
2.1 Taisyklės – įpareigojanti sutartis tarp ADCRent ir Naudotojo. Šios Taisyklės yra įpareigojanti sutartis tarp ADCRent ir Naudotojo. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Naudotojas sudaro sutartį su ADCRent. Taisyklės numato Naudotojų bei ADCRent teises ir pareigas, taip pat apibendrina informaciją, susijusią su ADCRent platformos veikimu. 
 
2.2 Sutikimas su Taisyklėmis. Taisyklės yra privalomos Naudotojui nuo to momento kai Naudotojas sutinka su Taisyklėmis. Naudotojo sutikimas atitinka sutarties pasirašymą elektroniniu būdu.
 
2.3 Taisyklių keitimo tvarka. ADCRent turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimą ADCRent Naudotoją informuoja ADCRent platformoje. Naudotojui prisijungus prie savo paskyros (kai Naudotojas yra susikūręs paskyrą) jis yra paprašomas susipažinti ir sutikti su atnaujintomis taisyklėmis. Jeigu Naudotojas nepatvirtina savo sutikimo, pažymėdamas atitinkamą sutikimą, Naudotojas neturi galimybės toliau naudotis savo paskyra. Jeigu Naudotojas naudojasi ADCRent platforma nesusikūręs paskyros, tokiu atveju Naudotojas turi sutikti su atnaujintomis Taisyklėmis kiekvieną kartą atlikdamas Transporto priemonės rezervaciją.
 
2.4. Nuomos bendrovės Transporto priemonių nuoma pagal Nuomos bendrovės taisykles – kai Vairuotojas per ADCRent platformą rezervuoja Nuomos bendrovės Transporto priemonę, tokiai nuomai taikomos Nuomos bendrovės taisyklės, su kuriomis Vairuotojas privalo susipažinti ir sutikti prieš rezervuodamas Nuomos bendrovės Transporto priemonę. Esant neatitikimų tarp Nuomos bendrovės taisyklių ir šių Taisyklių pirmenybė teikiama Nuomos bendrovės taisyklėms, išskyrus šių Taisyklių 5.1. – 5.3. p. (Transporto priemonės rezervacija ir jos atšaukimas), 7.2. p. (Vairuotojo mokėjimai ADCRent naudai), 7.6. p. (ADCRent priklausančių sumų gavimas / įskaitymas / išieškojimas) bei 9 sk. (Vairuotojo pareigos). T. y. aukščiau išvardinti šių Taisyklių punktai (5.1.-5.3. p., 7.2. p., 7.6. p., 9 sk.) taikomi visais atvejais, nepriklausomai nuo Nuomos bendrovės taisyklėse nustatytų sąlygų.
 
2.4. Santykiai tarp ADCRent ir Nuomos bendrovės. Santykiams tarp ADCRent ir Nuomos bendrovės taikoma atskira Bendradarbiavimo sutartis. Šios Taisyklės taikomos tik ta apimtimi, kiek neprieštarauja Bendradarbiavimo sutarčiai. Santykiams tarp ADCRent ir Nuomos bendrovės visiškai netaikomos šių Taisyklių 6 ir 7 skyrių nuostatos.  

 
3. BENDROSIOS SĄLYGOS
 
3.1 ADCRent platformos paskirtis. ADCRent platforma sudaro sąlygas Naudotojui dalyvauti Transporto priemonių dalijimosi (nuomos) santykiuose su kitais ADCRent platformos Naudotojais. Naudodamiesi ADCRent platforma Savininkai Vairuotojams siūlo nuomotis, o Vairuotojai renkasi Savininkų siūlomas Transporto priemones. ADCRent platforma suteikia instrumentus informacijos apsikeitimui tarp Vairuotojo ir Savininko, suteikia galimybę Vairuotojui ir Savininkui sudaryti Nuomos sutartį, vykdyti atsiskaitymus, spręsti organizacinius klausimus ir kilusius ginčus. Kai per ADCRent platformą Vairuotojas rezervuoja Nuomos bendrovės Transporto priemonę, tiek Nuomos sutarties pasirašymas, tiek vėlesni organizaciniai klausimai, tiek kilę ginčai sprendžiami tiesiogiai tarp Vairuotojo ir Nuomos bendrovės pagal Nuomos bendrovės nustatytas taisykles. 
 
3.2. Nuomos sutartis tarp Vairuotojo ir Savininko. Transporto priemonės nuomai Savininkas ir Vairuotojas tarpusavyje sudaro Nuomos sutartį. ADCRent nėra Nuomos sutarties šalis, išskyrus atvejus, kai pati ADCRent yra Transporto priemonės Savininkas (Taisyklių 3.3. p.). Naudotojai yra patys atsakingi ir privalo savarankiškai tinkamai vykdyti Nuomos sutartį, savarankiškai rūpintis savo pareigų atlikimu ir tinkamu savo teisių gynimu. Jei tarp Naudotojų kyla ginčas, visų pirma Naudotojai privalo ginčą spręsti tarpusavyje. Jei Naudotojams nepavyksta ginčo išspręsti tiesiogiai tarpusavyje, bet kuris Naudotojas gali kreiptis į ADCRent. Ginčas yra sprendžiami šių Taisyklių 11 skyriuje („Ginčų sprendimas“) nustatyta tvarka.
 
3.3 Nuomos sutartis kai ADCRent yra Transporto priemonės Savininkas. Tais atvejais, kai Transporto priemonės Savininkas yra pati ADCRent, sudaroma Nuomos sutartis tarp Vairuotojo ir ADCRent kaip Savininko. ADCRent kaip Transporto priemonės Savininko Nuomos sutarties standartinės sąlygos, taikomos šiame punkte aprašytam atvejui, yra prieinamos čia
 
3.4 ADCRent teisė reikalauti mokėjimų ir/ar nuostolių kompensacijos. ADCRent turi teisę reikalauti iš Naudotojo visų mokėjimų ar baudų, kuriuos Naudotojas privalo mokėti ADCRent naudai pagal šias Taisykles bei atlyginti visus ADCRent patirtus nuostolius, kuriuos ADCRent patiria dėl Naudotojo kaltės. Ši ADCRent teisė apima tokius atvejus (tačiau jais neapsiriboja):
3.4.1. Naudotojas privalo mokėti ADCRent naudai mokestį arba baudą taip, kaip numatyta šiose Taisyklėse;
3.4.2. Naudotojas nesilaiko šių Taisyklių ir dėl to ADCRent patiria nuostolius;
3.4.3. Naudotojas pažeidžia teisės aktus ir dėl to ADCRent patiria nuostolius;
 
3.5. Naudotojo pareiga nedaryti žalos. Savininkas privalo nenaudoti ADCRent platformos tokiu būdu, kuris tiesiogiai / netiesiogiai kenktų ADCRent platformos veikimui, pačiai ADCRent ar tretiesiems asmenims.
 
3.6. ADCRent teisė blokuoti Naudotojo paskyrą. ADCRent turi teisę užblokuoti Naudotojo paskyrą ir/ar stabdyti Naudotojo galimybę naudotis ADCRent platforma, jeigu Naudotojas nesilaiko šių taisyklių, teisės aktų reikalavimų, praneša ADCRent (arba ADCRent tampa žinoma) apie tai, kad tretieji asmenys pasisavino ar jiems tapo žinomi Naudotojo prisijungimo prie ADCRent platformos duomenys. ADCRent taip pat pasilieka teisę užblokuoti Naudotojo paskyrą kitais (šiame punkte neišvardintais) atvejais savo nuožiūra pagal konkrečią susiklosčiusią situaciją. 
 
4. REGISTRACIJA ADCRENT PLATFORMOJE AR TRANSPORTO PRIEMONĖS REZERVACIJA NESIREGISTRUOJANT
 
4.1. ADCRent platforma galima naudotis tiek užsiregistravus ir sukūrus Naudotojo paskyrą, tiek nesiregistruojant ir nekuriant Naudotojo paskyros. Neregistruoti Naudotojai bus paprašyti pateikti būtinus duomenis atlikdami Transporto priemonės rezervaciją.
 
4.2. Naudotojo pareigos registruojantis ADCRent platformoje ar darant rezervaciją. Registracijos ADCRent platformoje metu arba darant Transporto priemonės rezervaciją (jei Naudotojas nėra registravęsis ADCRent platformoje), Naudotojas privalo:
 
4.2.1. susipažinti ir sutikti su ADCRent platformos Taisyklėmis. Naudotojas tai padaro registracijos arba rezervacijos metu ADCRent platformoje.
 
4.2.2. Pateikti visą prašomą informaciją ir / ar dokumentus. Naudotojas yra atsakingas už neteisingų duomenų ar informacijos pateikimą ir privalo atlyginti ADCRent visus nuostolius, susijusius su tokiais veiksmais.
 
4.2.3. Nurodyti tinkamą (galiojantį) savo elektroninio pašto adresą bei (jei taikoma) susikurti slaptažodį. Elektroninio pašto adresas ir slaptažodis vėliau bus naudojami kaip Naudotojo prisijungimo prie ADCRent platformos duomenys. Naudotojo nurodytas elektroninis paštas taip pat bus naudojamas kaip Naudotojo informavimo priemonė (Naudotojo nurodytu elektroniniu paštu Naudotojui bus siunčiamas patvirtinimas apie Naudotojo paskyros sukūrimą, Taisyklių pakeitimai, kita Naudotojui informacija, būtina tinkamam ADCRent platformos paslaugų teikimui).
 
4.2.4. Vairuotojas privalo susieti savo paskyrą arba konkrečią rezervaciją ADCRent platformoje su galiojančia mokėjimo kortele.
 
4.3. Nesėkminga registracija ar rezervacija. ADCRent teisė netvirtinti registracijos ar rezervacijos. Naudotojui tinkamai atlikus registracijos procedūrą (arba Transporto priemonės rezervaciją nesiregistruojant ADCRent platformoje), ADCRent patikrina Naudotojo pateiktus duomenis (pvz. Vairuotojo teisę vairuoti Transporto priemones arba Savininko teisę valdyti / nuomoti Transporto priemonę). ADCRent nustačius, kad Naudotojas neatitinka keliamų kriterijų (pvz. Vairuotojas neturi teisės vairuoti Transporto priemonių, Savininkas neturi teisės valdyti / nuomoti Transporto priemonės), Naudotojo registracija ar rezervacija netvirtinama. Naudotojui nepateikus reikalingų duomenų, arba pateikus neteisingus / melagingus duomenis, ADCRent netvirtina Naudotojo registracijos ar rezervacijos. ADCRent pasilieka teisę netvirtinti Naudotojo registracijos ar rezervacijos ir kitais, Taisyklėse neįtvirtintais, tačiau pagrįstais atvejais. 
 
4.4. Naudotojo paskyros sukūrimo (arba Transporto priemonės rezervacijos nekuriant paskyros) momentas. Naudotojo paskyra laikoma sukurta (arba Transporto priemonės rezervacija nesiregistruojant laikoma įvykusi) nuo patvirtinimo gavimo momento, kurį ADCRent nusiunčia Naudotojo nurodytu elektroninio pašto adresu.
 
4.5. Naudotojo pareiga informuoti apie duomenų pasikeitimą. Naudotojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną dieną nuo sužinojimo, informuoti ADCRent apie savo duomenų pasikeitimą (pvz., pasikeitusią pavardę, elektroninio pašto adresą). Naudotojas prisiima visą riziką ir atsakomybę, susijusią su savalaikiu duomenų nepateikimu ADCRent.
 
5. REZERVACIJA, NUOMOS SUTARTIS, PERDAVIMAS, GRĄŽINIMAS 
 
5.1. Vairuotojo veiksmai: rezervacijos užklausa. Vairuotojas, ADCRent platformoje išsirinkęs Transporto priemonę, kurią pageidauja nuomotis, taip pat laikotarpį, kuriam pageidauja nuomotis ir pasirinkęs kitus su nuoma susijusius parametrus, išsiunčia Rezervacijos užklausą per ADCRent platformą Transporto priemonės Savininkui. Atlikdamas rezervacijos užklausą Vairuotojas tuo pačiu pasirašo (patvirtina) Nuomos sutartį elektroniniu būdu per ADCRent platformą ir nuo to momento įsipareigoja jos laikytis. Jei rezervuojama Nuomos bendrovės Transporto priemonė, tokiu atveju Nuomos sutartis sudaroma ne per ADCRent platformą, o tiesiogiai su Nuomos bendrove, Nuomos bendrovės nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 
5.2. Savininko veiksmai: rezervacijos patvirtinimas. Savininkas, per ADCRent platformą gavęs rezervacijos užklausą iš Vairuotojo, ją patvirtina ir – savo ruožtu – elektroniniu būdu pasirašo (patvirtina) Nuomos sutartį. Savininkas privalo patvirtinti gautą Transporto priemonės rezervaciją ADCRent platformoje, nebent yra pagrįstos objektyvios priežastys, kurias Savininkas turi nurodyti ADCRent, jei ji to prašys. Už nepagrįstą atsisakymą tvirtinti rezervaciją Savininko atžvilgiu gali būti taikomos sankcijos (žr. Taisyklių 7 skyrių („Mokėjimai ir nuobaudos“). Nuo to momento, kai Savininkas patvirtina rezervaciją, rezervacija yra sėkmingai atlikta, o Nuomos sutartis pasirašyta ir galiojanti abiem Naudotojams (tiek Vairuotojui tiek Savininkui). Abu Naudotojai privalo jos laikytis ir tinkamai vykdyti savo pareigas pagal Nuomos sutartį. Sudarytas Nuomos sutartis ir jos priedus Naudotojai gali rasti savo ADCRent Naudotojo paskyroje.
 
5.3. Rezervacijos atšaukimo tvarka ir sąlygos. Naudotojai turi teisę atšaukti Transporto priemonės rezervaciją tokia tvarka ir sąlygomis:
 
5.3.1. Vairuotojas turi teisę atšaukti Transporto priemonės rezervaciją likus ne mažiau nei 24 valandoms iki Transporto priemonės perdavimo laiko. Tokiu atveju Nuomos sutartis nutrūksta, o visos sumos yra grąžinamos Vairuotojui.
 
5.3.2. Jeigu Vairuotojas atšaukia Transporto priemonės rezervaciją likus mažiau nei 24 valandoms iki Transporto priemonės perdavimo, bet ne mažiau nei likus 2 valandoms iki Transporto priemonės perdavimo, Vairuotojas privalo sumokėti Savininkui 3 dienų nuomos kainą. 
 
5.3.3 Jeigu Vairuotojas atšaukia Transporto priemonės rezervaciją likus mažiau nei 2 valandoms iki Transporto priemonės perdavimo, tokiu atveju suma, sumokėta už nuomą, pereina Savininkui, tačiau ne daugiau nei už 10 d. laikotarpį.
 
5.3.4. Savininkas turi teisę atšaukti Transporto priemonės rezervaciją bet kuriuo metu iki Transporto priemonės perdavimo Vairuotojui. Tokiu atveju Nuomos sutartis nutrūksta, o visos sumos yra grąžintinos Vairuotojui. Tokiu atveju ADCRent gali (tačiau neprivalo) pasiūlyti ir padėti Vairuotojui išsirinkti alternatyvų nuomos variantą. Savininko atžvilgiu gali būti taikomos sankcijos už nepagrįstą rezervacijos atšaukimą (žr. Taisyklių 7 skyrių („Mokėjimai ir nuobaudos“).

5.3.5 ADCRent automobiliams yra siūloma EASY atšaukimo paslauga. Įsigyjus šią paslaugą Vairuotojas gali nemokamai atšaukti savo rezervaciją likus 5 minutėms iki rezervacijos pradžios.
 
5.4. Transporto priemonės perdavimo ir grąžinimo tvarka. Transporto priemonės perdavimas ir grąžinimas vyksta per ADCRent platformą, naudojant Transporto priemonės perdavimo / grąžinimo aktyvią nuorodą ir vadovaujantis ADCRent platformos instrukcijomis, pagal kurias vyksta perdavimo / grąžinimo procesas. Naudotojai privalo sekti ir laikytis nurodytų veiksmų eiliškumo, geranoriškai bendradarbiauti vienas su kitu, geranoriškai spręsti problemas, iškilusias perdavimo / grąžinimo metu. Informacija kurią Naudotojai pažymi vykdydami Transporto priemonės perdavimo / grąžinimo procedūrą per ADCRent platformą bus laikoma perdavimo / grąžinimo aktu, kuris bus pridedamas prie Nuomos sutarties ir bus talpinamas Naudotojo paskyroje kartu su Nuomos sutartimi. Jeigu Vairuotojas rezervuoja Nuomos bendrovės Transporto priemonę, tuomet perdavimas ir grąžinimas vyksta ne per ADCRent platformą o tiesiogiai tarp Vairuotojo ir Nuomos bendrovės, Nuomos bendrovės nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 
5.5. Nesėkmingas perdavimas dėl Vairuotojo kaltės. Jeigu Transporto priemonės perdavimas neįvyksta dėl Vairuotojo kaltės (pvz. Vairuotojas neatvyksta, atvyksta kitas asmuo, atvyksta apsvaigęs, atvyksta, bet nepagrįstai atsisako priimti, neturi pakankamai lėšų sąskaitoje sumokėti užstatą ir kt.), tokiu atveju Nuomos sutartis nutrūksta ir suma, sumokėta už nuomą, pereina Savininkui, tačiau ne daugiau nei už 10 d. laikotarpį.
 
5.6. Nesėkmingas perdavimas dėl Savininko kaltės. Jeigu Transporto priemonės perdavimas neįvyksta dėl Savininko kaltės (pvz. jei Savininkas neatvyksta, arba atvyksta ne su ta transporto priemone, dėl kurios tartasi (Nuomos bendrovės atveju – su žemesnės kategorijos nei rezervuotoji Transporto priemonė) , nepagrįstai atsisako perduoti ir t.t.), tokiu atveju sutartis nutrūksta ir visos sumokėtos sumos grįžta Vairuotojui. Tokiu atveju ADCRent gali (tačiau neprivalo) pasiūlyti ir padėti Vairuotojui išsirinkti alternatyvų nuomos variantą. ADCRent gali taikyti sankcijas Savininko atžvilgiu už neįvykusį perdavimą, jei jis neįvyko dėl Savininko kaltės (žr. Taisyklių 7 skyrių („Mokėjimai ir nuobaudos“).
 
5.7. Nesėkmingas grąžinimas dėl Vairuotojo kaltės. Jeigu Transporto priemonės grąžinimas neįvyksta dėl Vairuotojo kaltės (pvz. Vairuotojas neatvyksta, atsisako grąžinti, nepagrįstai atsisako tvirtinti grąžinimą ir kt.), tokiu atveju Nuomos sutartis nutrūksta ir Savininkas įgyja teisę ginti savo teises visais teisėtais būdais (reikalauti fiziškai perduoti Transporto priemonę, naudotis užstatu, reikalauti Vairuotojo atlyginti nuostolius). Analogiška situacija dėl nepavykusio Nuomos bendrovės Transporto priemonių grąžinimo sprendžiama pagal Nuomos bendrovės taisykles.
 
5.8. Nesėkmingas grąžinimas dėl Savininko kaltės. Jeigu Transporto priemonės grąžinimas neįvyksta dėl Savininko kaltės (pvz. Savininkas neatvyksta, atsisako priimti, nepagrįstai atsisako tvirtinti grąžinimą ir kt.), tokiu atveju Nuomos sutartis nutrūksta ir Vairuotojas gali reikalauti Savininko, kad šis fiziškai atsiimtų Transporto priemonę. Jei Savininkas to nepadaro, Vairuotojas privalo dėti protingas pastangas, kad Transporto priemonė būtų saugi (užrakinti, nepalikti raktelių ar dokumentų, kur tretieji asmenys juos galėtų pasiekti), susisiekti su Savininku raštu ir informuoti apie savo veiksmus nepavykus fiziškai grąžinti transporto priemonės. Tokiu atveju sutartis nutrūksta ir Vairuotojas įgyja teisę ginti savo pažeistas teises visais teisėtais būdais (įskaitant reikalauti Savininko atlyginti pagrįstus nuostolius, kurie Vairuotojui kilo dėl nesėkmingo grąžinimo). ADCRent gali taikyti sankcijas Savininko atžvilgiu už neįvykusį grąžinimą, jei jis neįvyko dėl Savininko kaltės (žr. Taisyklių 7 skyrių („Mokėjimai ir nuobaudos“). Analogiška situacija dėl nepavykusio Nuomos bendrovės Transporto priemonių grąžinimo sprendžiama pagal Nuomos bendrovės taisykles.

 
6. DRAUDIMAS; UŽSTATAS; ATSAKOMYBĖS RIBOS; „SUPER EASY“ DRAUDIMAS 
 
6.1. KASKO Draudimo variantai Savininkui. Savininkas, talpindamas savo Transporto priemonę ADCRent platformoje, pasirenka Transporto priemonės KASKO draudimo variantą:
 
6.1.1. Momentinis IF KASKO draudimas (pasirenkamas pažymint pasirinkimą per ADCRent platformą: draudimas galioja konkrečiai rezervacijai – įkainis 7 EUR/d. išskaita – 500 EUR);
 
6.1.2. „KASKO draudimas“ (Savininko savarankiškai organizuojamas KASKO draudimas (individualus ilgalaikis draudimas su IF KASKO  arba savo pasirinktu kitu draudiku. Išskaita pagal Savininko susitarimą su draudimo bendrove;
 
6.1.3. Nuoma be KASKO draudimo (Savininkas nuomoja Transporto priemonę be KASKO draudimo ir prisiima su tuo susijusią nekompensuojamų nuostolių riziką).
 
6.2 Savininko rizika nuomojant be KASKO draudimo. Jeigu Savininkas renkasi nuomoti Transporto priemonę be KASKO draudimo (Taisyklių 6.1.3. p.), Savininkas supranta ir prisiima iš to kylančią riziką: jeigu Transporto priemonei bus padaryta žala, Savininkas negalės pasinaudoti KASKO draudimo apsauga ir tam tikrais atvejais privalės prisiimti visus nuostolius, viršijančius Užstato dydį (500 EUR). Tokie atvejai apima, įskaitant, bet neapsiribojant, žalą, kurią normaliomis aplinkybėmis kompensuotų KASKO draudimas (pvz. incidentai kai žala kilo nesant Vairuotojo kaltės (pvz. gamtos jėgos, piktavališki trečiųjų asmenų veiksmai), taip pat incidentai, kurie kilo dėl Vairuotojo kaltės, tačiau nesant Vairuotojo tyčios ar didelio neatsargumo (pvz. kelių eismo įvykis, dėl kurio kaltas Vairuotojas, jei nėra tyčios ar didelio neatsargumo). Savininkas pareiškia ir garantuoja, kad nuomodamas Transporto priemonę be KASKO draudimo suvokia ir prisiima šią riziką.  
 
6.3 Savininko rizika renkantis „KASKO draudimą“. Jeigu Savininkas renkasi nuomoti Transporto priemonę ir savarankiškai organizuojasi KASKO draudimą („KASKO draudimas“) (Taisyklių 6.1.2. p.), Savininkas supranta ir prisiima iš to kylančią riziką: jeigu Transporto priemonei bus padaryta žala, viršijanti užstato dydį (500 EUR), Savininkas privalės pats padengti likusią išskaitos sumą draudimui, jeigu jo individualus KASKO draudimas numatys didesnę išskaitą (pvz. 1000 EUR). Savininkas pareiškia ir garantuoja, kad nuomodamas su savo individualiu KASKO draudimu suvokia ir prisiima šią riziką.
 
6.4. Užstatas, Užstato dydis, Užstato panaudojimas. Užstatas yra pinigų suma, kurią Vairuotojas sumoka Savininkui per ADCRent platformą ir kuri yra skirta Savininko nuostoliams, taip pat Vairuotojo mokėtinoms baudoms užtikrinti. Užstato dydis yra 500 EUR (t.y. lygi momentinio IF KASKO draudimo išskaitai (t.y. jeigu Savininkas yra pasirinkęs momentinį IF KASKO draudimą, tuomet užstato suma visiškai dengia draudimo išskaitos sumą). Užstatas yra naudojamas Savininko nuostoliams padengti visais atvejais kai Transporto priemonės nuomos metu Transporto priemonė patiria žalą. Taip pat užstato suma užtikrinamos pagal Nuomos sutartį Vairuotojo mokėtinos baudos. Užstato suma yra maksimali kompensacija, kurią Savininkas gauna už žalą Transporto priemonei, išskyrus atvejus, kai žala kyla dėl Vairuotojo tyčios ar didelio neatsargumo (Taisyklių 6.6. p.). Savininkas, pageidaujantis pasinaudoti Užstatu, privalo pateikti informaciją ir, jei to prašoma, pateikti įrodymus apie patirtus nuostolius ir jų dydį.  Jei Vairuotojas rezervuoja Nuomos bendrovės Transporto priemonę, tokiu atveju taikomos Užstato dydžio,  naudojimo bei grąžinimo sąlygos nustatytos Nuomos bendrovės taisyklėse ir Nuomos sutartyje
 
6.5. Vairuotojo atsakomybė. Vairuotojo atsakomybės ribos. Vairuotojas, nuomodamasis Transporto priemonę, prisiima atsakomybę už išsinuomotą Transporto priemonę. Vairuotojas atsako už bet kokią žalą, kuri gali nutikti Transporto priemonei Nuomos laikotarpiu (t. y. tuo laiku, kai Transporto priemonė yra jo žinioje), nepriklausomai nuo to, ar Vairuotojas yra kaltas ar ne dėl tokios žalos atsiradimo. Vairuotojas atsako net už tokią žalą, kuri kilo nesant jo kaltės (pvz. jei žala kilo dėl gamtos jėgų arba dėl piktavališkų trečiųjų asmenų veiksmų). Vairuotojo atsakomybė už žalą Transporto priemonei yra ribojama jo sumokėto Užstato dydžiu – t. y. 500 EUR, išskyrus atvejus, kai žala kilo dėl Vairuotojo tyčios ar didelio neatsargumo (Taisyklių 6.6. p.). Vairuotojas visais atvejais privalo sumokėti Savininkui baudas ar papildomus mokėjimus, kaip sutarta su Savininku Nuomos sutartyje (ši atsakomybė nėra ribojama užstato dydžiu) (Taisyklių 7.1.6.; 7.1.7.). Jei Vairuotojas rezervuoja Nuomos bendrovės Transporto priemonę, tokiu atveju Vairuotojui taikomos atsakomybės sąlygos, nustatytos Nuomos bendrovės taisyklėse ir Nuomos sutartyje
 
6.6. Vairuotojo tyčia ar didelis neatsargumas (atvejai, kai Vairuotojas privalo visiškai atlyginti nuostolius). Tais atvejais, kai žala kyla dėl Vairuotojo tyčios ar didelio neatsargumo, Vairuotojas privalo visiškai atlyginti kilusius nuostolius (t. y. tokiais atvejais Vairuotojo atsakomybė nėra ribojama Užstato dydžiu). Vairuotojo tyčia ar dideliu neatsargumu laikomi atvejai, kai dėl Vairuotojas grubiai pažeidžia Nuomos sutartį ir/arba teisės aktų reikalavimus ir/arba bendrąją rūpestingumo pareigą. Tyčia ar dideliu neatsargumu yra laikoma, įskaitant, bet neapsiribojant: 
6.6.1. Dėl Vairuotojo kaltės įvykis pripažįstamas nedraudžiamuoju įvykiu pagal Transporto priemonei taikomas KASKO draudimo taisykles;
6.6.2. Vairuotojas pažeidžia elementarius transporto priemonės saugumo reikalavimus (neuždaro langų, neužrakina durų, palieka raktelį Transporto priemonėje).
6.6.3. Vairuotojas naudoja Transporto priemonę sporto varžybose, lenktynėse, treniruotėse;
6.6.4. Vairuotojas akivaizdžiai netinkamai eksploatuoja transporto priemonę (pvz. įpila netinkamų degalų, nekreipia dėmesio į technines problemas (pvz. nepakankamo tepalų kiekio pranešimus); naudoja ne pagal paskirtį (pvz. žemės 6.6.5. ūkio darbams, pavojingų krovinių vežimui), važiuoja vietose, neskirtose kelių eismui, (pvz. užšalusiu vandens telkiniu, pievomis, kopomis) ir kt. netinkamo eksploatavimo atvejai);
6.6.6 Vairuotojas vairuoja neblaivus, apsvaigęs nuo vaistų, narkotinių ar kitų svaiginamųjų medžiagų;
6.6.7. Vairuotojas vairuoja pavojingai ar chuliganiškai;
6.6.8. Vairuotojas neklūsta teisėtas pareigūnų reikalavimui sustoti, ir / arba įvykus eismo įvykiui, pasišalina iš įvykio vietos. 
6.6.9 Vairuotojas duoda Transporto priemone naudotis asmeniui, neturinčiam teisės naudotis pagal Nuomos sutartį arba pagal įstatymus.
6.6.10. Vairuotojas sąmoningai siekia nuslėpti ir/ar teikia klaidingą informaciją apie įvykį, jo aplinkybes ir padarinius
Kiti Vairuotojo veiksmai, kurie konkrečioje situacijoje savo esme ir pavojingumo laipsniu prilygsta tyčiai ar dideliam neatsargumui.
 
6.7. „SUPER EASY“ draudimas. Vairuotojas, kiekvieną kartą rezervuodamas Transporto priemonę, turi galimybę įsigyti iš ADCRent papildomą „SUPER EASY“ draudimo apsaugą, sumokėdamas dieninį įkainį, nurodytą ADCRent platformoje darant rezervaciją (įkainio dydį nustato ADCRent, atsižvelgiant, be kita ko, į konkrečią Transporto priemonę ir jos draudimo variantą, kurį yra pasirinkęs Savininkas). „SUPER EASY“ draudimas leidžia Vairuotojui sumažinti prarandamo Užstato sumą žalos atveju. Jeigu Transporto priemonė patirs žalą galiojant „SUPER EASY“ draudimui, ADCRent sumokės Užstato sumą tiesiogiai Savininkui (pagal Savininko pateiktą informaciją) arba grąžins Vairuotojui tą Užstato sumą, kurią Vairuotojas sumokėjo Nuomos bendrovei pagal Nuomos bendrovės taisykles. „SUPER EASY“ draudimas negalios tuo atveju, jeigu žala kilo dėl Vairuotojo tyčios ar didelio neatsargumo (Taisyklių 6.6. p.). „SUPER EASY“ draudimas neapima sumų, viršijančių Užstato dydį ir neatleidžia Vairuotojo nuo baudų ar kitų mokėjimų už Nuomos sutarties pažeidimus.
 
6.8. ADCRent atsakomybės ribos. Jeigu Vairuotojas yra pasirinkęs „SUPER EASY“ draudimą ir Transporto priemonė patiria žalą, ADCRent arba sumoka Užstato sumą tiesiogiai Savininkui pagal jo pateiktą informaciją ir dokumentus, įrodančius žalą ir jos dydį, arba – Nuomos bendrovės Transporto priemonių atveju – kompensuoja Vairuotojui dalį sumos, tai yra išskyrus 100 EUR sumai, kurią Vairuotojas sumokėjo Nuomos bendrovei pagal Nuomos bendrovės taisykles. Bet kuriuo atveju, ADCRent atsakomybė yra griežtai apribota Užstato dydžiu. ADCRent niekada neprisiėmė ir neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą, kuri viršija Užstato dydį. Jeigu žala kilo dėl Vairuotojo tyčios ar didelio neatsargumo (Taisyklių 6.6. p.), ADCRent nekompensuoja jokių sumų. 
 
7. MOKĖJIMAI IR NUOBAUDOS
 
7.1 Vairuotojo mokėjimai Savininko naudai. Vairuotojas per ADCRent platformą moka Savininko naudai tokius (ir tokio dydžio) mokėjimus, kaip tai numatyta atliekant rezervaciją ir Nuomos sutartyje. Priklausomai nuo konkrečios situacijos tai gali būti:
 
7.1.1. Nuomos mokestis (žr. Taisyklių 1.12. p., nurodoma Nuomos sutartyje)); 
 
7.1.2. Švaros mokestis (žr. Taisyklių 1.13. p., nurodoma Nuomos sutartyje);
 
7.1.3. Komisinis mokestis. Mokestis, kurį Vairuotojas sumoka Savininkui ir ADCRent atlikdamas Transporto priemonės rezervaciją. Savininkas, savo ruožtu, šį mokestį moka ADCRent platformai. Komisinio mokesčio dydis, kuris yra taikomas Savininkui yra lygus 15%, skaičiuojant nuo konkrečios nuomos vertės (Nuomos vertę sudaro Nuomos mokestis ir Švaros mokestis). Komisinio mokesčio dydis, kuris yra taikomas Vairuotojui yra kintantis ir yra reguliuojamas ADCRent. Komisinis mokestis, kuris yra taikomas Vairuotojui yra skaičiuojamas nuo Savininko pateiktos automobilio nuomos kainos, neįskaičiuojant papildomų paslaugų. Vienai Nuomos sutarčiai yra taikomi du Komisiniai mokesčiai. (žr. Taisyklių 1.8., nurodoma Nuomos sutartyje.).
 
7.1.4. Draudimo mokestis (žr. Taisyklių 1.14. p.; 6.1. p., nurodoma Nuomos sutartyje);
 
7.1.5. Užstatas (žr. Taisyklių 1.15. p.; 6.4. p.; 6.5. p., nurodoma Nuomos sutartyje)
 
7.1.6. Papildomi mokesčiai pagal Nuomos sutartį ir / arba Nuomos bendrovės taisykles – nurodoma Nuomos sutartyje ir / arba Nuomos bendrovės taisyklėse (pvz. kuro mokestis, jei grąžinama su mažesniu degalų kiekiu nei sutarta Nuomos sutartyje, viršyto kilometražo mokestis, jei viršijamas maksimalus kilometražas, sutartas Nuomos sutartyje ir pan.);
 
7.1.7. Baudos už konkrečius Nuomos sutarties pažeidimus – nurodoma Nuomos sutartyje ir / arba Nuomos bendrovės taisyklėse (pvz. už naudojimo teritorijos ribojimų pažeidimą kaip sutarta Nuomos sutartyje ir / ar Nuomos bendrovės taisyklėse, už draudžiamus naudojimo būdus kaip sutarta Nuomos sutartyje ir / ar Nuomos bendrovės taisyklėse ir pan.).

7.1.8. "EASY" atšaukimo mokestis (žr. Taisyklių 1.21.p.; nurodoma Nuomos sutartyje)
 
7.1.9. Transporto priemonei padarytos žalos atlyginimas Savininkui:
 
7.1.9.1. Jeigu žala Transporto priemonei kilo nesant Vairuotojo kaltės, taip pat jeigu žala kilo dėl Vairuotojo kaltės, bet nesant tyčios ar didelio neatsargumo – Vairuotojas atlygina Savininko patirtus nuostolius, bet ne daugiau nei Užstato suma. Jei Vairuotojas rezervuoja Nuomos bendrovės Transporto priemonę, tokiu atveju Vairuotojui taikomos atsakomybės sąlygos, nustatytos Nuomos bendrovės taisyklėse ir Nuomos sutartyje; 
 
7.1.9.2. Jeigu žala Transporto priemonei kilo dėl Vairuotojo tyčios ar didelio neatsargumo (Taisyklių 6.6. p.) – Vairuotojas atlygina visus Savininko nuostolius.
 
7.2. Vairuotojo mokėjimai ADCRent naudai. Vairuotojas ADCRent platformai moka tokius mokėjimus:
 
7.2.1. Komisinis mokestis. Komisinio mokesčio dydis, kuris yra taikomas Vairuotojui yra kintantis ir yra reguliuojamas ADCRent. Komisinis mokestis, kuris yra taikomas Vairuotojui yra skaičiuojamas nuo Savininko pateiktos automobilio nuomos kainos, neįskaičiuojant papildomų paslaugų.
 
7.2.2. „SUPER EASY“ draudimo mokestis. Jei Vairuotojas, rezervuodamas Transporto priemonę, įsigyja iš ADCRent papildomą „SUPER EASY“ draudimą, jis moka dieninį įkainį, nurodytą ADCRent platformoje darant rezervaciją (įkainio dydį nustato ADCRent, atsižvelgdama, be kita ko, į konkrečią Transporto priemonę ir jos draudimo variantą, kurį yra pasirinkęs Savininkas) (žr. Taisyklių 1.16. p.; 1.17. p.; 6.7. p.).
 
7.2.3. Nuobaudos administravimo mokestis. 25 Eur dydžio mokestis, kurį Vairuotojas sumoka ADCRent už baudos administravimą jei Vairuotojas padaro administracinį teisės nusižengimą (pvz. viršija leistiną greitį, stato neleistinoje vietoje ir t.t.). Nuobaudos administravimo mokestis yra mokamas ADCRent naudai už ADCRent atliekamą administracinio nusižengimo administravimą (ADCRent sukurta sistema institucijų informavimui, ADCRent personalo laiko sąnaudos gaunant / sisteminant / perduodant informaciją apie administracinį nusižengimą ir įvykio aplinkybes) (žr. Taisyklių 1.9. p.; 9.4. p., 10.2. p.).
 
7.2.4. Nuostolių atlyginimas ADCRent (žr. Taisyklių 3.3. p.)

7.2.5.  "EASY" atšaukimo mokestis (žr. Taisyklių 1.21.p.; nurodoma Nuomos sutartyje)
 
7.3. Savininko mokėjimai Vairuotojo naudai. Savininkas Vairuotojui moka tokius mokėjimus:
 
7.3.1. Nuostolių atlyginimas. Savininkas privalo atlyginti Vairuotojui šio patirtus nuostolius, jei juos sukėlė Savininko veiksmai (neveikimas) (pvz. taip, kaip numatyta Nuomos sutartyje, taip kaip numatyta Taisyklėse (pvz. 5.8. p.) ar įstatyme). Jei Vairuotojas rezervuoja Nuomos bendrovės Transporto priemonę, tokiu atveju taikomos tarpusavio atsakomybės sąlygos, nustatytos Nuomos bendrovės taisyklėse ir Nuomos sutartyje;
 
7.4. Savininko mokėjimai ADCRent naudai. Savininkas ADCRent platformai moka tokius mokėjimus:
 
7.4.1. Komisinis mokestis. Savininkas už naudojimąsi ADCRent platforma moka Komisinį mokestį ADCRent platformai. Komisinio mokesčio dydis yra lygus 15% skaičiuojant nuo konkrečios nuomos vertės (Nuomos vertę sudaro Nuomos mokestis ir Švaros mokestis), taip pat nuo sumokamų baudų už sutarties pažeidimus (Komisinis mokestis nėra skaičiuojamas ir taikomas kompensacijoms už žalą Transporto priemonei). Vienai Nuomos sutarčiai yra taikomas vienas Komisinis mokestis. (žr. Taisyklių 1.8., nurodoma Nuomos sutartyje.).
 
7.4.2. Draudimo mokestis, kurį ADCRent perveda draudimo kompanijai, jei Savininkas pasirenka drausti savo Transporto priemonę  momentiniu IF KASKO draudimu (Taisyklių 6.1.1. p.);
 
7.4.3. Baudos už šių Taisyklių pažeidimus (pvz. nepagrįstas atsisakymas patvirtinti rezervaciją; nepagrįstas rezervacijos atšaukimas; nesėkmingas perdavimas / grąžinimas dėl Savininko kaltės (žr., atitinkamai, Taisyklių 5.2. p.; 5.3.4. p.; 5.6. p.; 5.8. p.). Šio punkto pagrindu ADCRent Savininko atžvilgiu gali skirti iki 150 EUR baudą.
 
7.4.4. Nuostolių atlyginimas ADCRent (žr. Taisyklių 3.3. p.)
 
7.5. ADCRent mokėjimai Savininko naudai kai Vairuotojas yra įsigijęs „SUPER EASY“ draudimą. Tais atvejais, kai Vairuotojas yra įsigijęs „SUPER EASY“ draudimą, ADCRent Savininko naudai moka sumas, kurias dengia Užstatas. ADCRent bet kuriuo atveju nemoka Savininkui sumų, viršijančių Užstato dydį. ADCRent bet kuriuo atveju nemoka Savininkui sumų, kilusių dėl Vairuotojo tyčios ar didelio neatsargumo (žr. Taisyklių 1.16. p.; 1.17. p.; 6.7. p.; 6.8. p.).
 
7.6. ADCRent priklausančių sumų gavimas / įskaitymas / išieškojimas. ADCRent turi teisę imtis tokių veiksmų, kad atgautų iš Naudotojų sau priklausančias sumas:
 
7.6.1. ADCRent gali paprašyti Naudotojo pervesti atitinkamą sumą (išrašant sąskaitą ar kitu būdu);
 
7.6.2. ADCRent gali įskaityti atitinkamą sumą savo naudai, jeigu ADCRent žinioje yra Naudotojui priklausančios lėšos;
 
7.6.3. ADCRent gali nuskaityti atitinkamą sumą nuo Naudotojo mokėjimo priemonės, susietos su Naudotojo paskyra;
 
7.6.4. ADCRent gali perduoti Naudotojo skolą skolų išieškojimo bendrovei priverstiniam išieškojimui.
   
SAVININKO TEISĖS IR PAREIGOS
 
8.1. Bendrosios Savininko pareigos. Savininkas privalo laikytis šių Taisyklių, Nuomos sutarties, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Savininkas, be kitų pareigų, numatytų šiose Taisyklėse, Nuomos sutartyje, teisės aktuose, taip pat privalo:
 
8.1.1. Rūpintis Transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties galiojimu.
 
8.1.2. Rūpintis Transporto priemonės techninės apžiūros dokumento galiojimu.
 
8.1.3. Rūpintis Transporto priemonės registracijos liudijimo galiojimu.
 
8.1.4. Užtikrinti Transporto priemonės tinkamumą dalyvauti viešame eisme.
 
8.1.5. Rūpintis tinkama Transporto priemonės technine būkle. Savininkas privalo:
 
8.1.5.1. Užtikrinti tinkamą Transporto priemonės stabdžių, transmisijos, variklio, elektros įrangos veikimą.
 
8.1.5.2. Užtikrinti būtinų Transporto priemonę eksploatuoti priemonių (gesintuvas, pirmosios pagalbos vaistinėlė, avarinis ženklas, ryškiaspalvė liemenė) buvimą;
 
8.1.5.3. Užtikrinti tinkamas skysčių (stabdžių, langų skysčio, aušinimo skysčio, tepalo) lygį.
 
8.1.5.4. Užtikrinti, kad ADCRent platformoje siūloma (-os) Savininko Transporto priemonė (-ės) būtų švari.
 
8.1.5.5. Užtikrinti, kad Transporto priemonėje veiktų visa kita įranga, reikalinga tinkamam ir saugiam Transporto priemonės eksploatavimui.
 
8.2. Pareiga bendradarbiauti ir teikti informaciją. Savininkas privalo bendradarbiauti su ADCRent ir su kitais Naudotojais, tinkamai naudotis ADCRent platformos teikiamomis galimybėmis. Savininkai privalo dalintis būtina informacija su Vairuotojais, su kuriais yra (buvo) pasirašę Nuomos sutartis. Taip pat, ADCRent paprašius, Savininkas privalo suteikti visą ADCRent prašomą informaciją. 
 
8.3. Pareiga pranešti apie pažeidimus. Savininkas privalo informuoti ADCRent apie tokius Vairuotojo veiksmus / elgesį, kuriais yra nesilaikoma šių Taisyklių, piktnaudžiaujama ADCRent platformos teikiamomis galimybėmis, ar kitaip kenkiama ADCRent / ADCRent platformos veiklai ir /ar tinkamam veikimui.
 
8.4. Savininko atsakomybė už nustatymus savo Naudotojo paskyroje.  Talpindamas Transporto priemonę į ADCRent platformą ir pasirinkdamas kitus nuomos parametrus Savininkas visiškai atsako už savo pateiktos informacijos bei pasirinktų nustatymų teisingumą, tinkamumą, atitikimą realybei. Savininkas visiškai atsako už (įskaitant, bet neapsiribojant):
 
8.4.1. Vairuotojo amžiaus ir vairavimo stažo tinkamą parinkimą;
 
8.4.2. Transporto priemonės naudojimo ribojimų tinkamą pasirinkimą, kuris gali lemti draudimo taisyklių (įskaitant ir KASKO draudimą jeigu toks taikomas) galiojimą (pvz. ar pagal Transporto priemonei taikomą civilinės atsakomybės arba KASKO draudimą tretieji asmenys (papildomas vairuotojas) turi teisę naudoti Vairuotojui išnuomotą Savininko Transporto priemonę).  
 
8.4.3. Transporto priemonės esamų defektų teisingą nurodymą Naudotojo paskyroje.
 
8.4.4. KASKO draudimo varianto pasirinkimą ir iš to kylančias pasekmes (žr. Taisyklių 6.1. p.);
 
8.4.5. Visų Transporto priemonės naudojimo parametrų teisingą pasirinkimą (pvz. maksimalų leidžiamą kilometražą, kitus naudojimo ribojimus ir kt.).
 
ADCRent netikrina Savininko nurodytos informacijos (pasirinkimų), kuriuos Savininkas nurodo (pasirenka) savo Naudotojo paskyroje ir neatsako už jų teisingumą.
 
8.5. Savininko atsakomybė už vairuotojo tapatybės patikrinimą. Transporto priemonės perdavimo Vairuotojui metu savarankiškai patikrinti Vairuotojo tapatybę, teisę vairuoti Transporto priemonę. Savininkas turi pats įsitikinti, kad perduoda Transporto priemonę tam asmeniui, kuris atliko Transporto priemonės rezervaciją ADCRent platformoje.
 
8.6. Savininko teisė perduoti administracinės nuobaudos administravimą ADCRent žinion. Jeigu Vairuotojas, naudodamasis Nuomos sutarties pagrindu jam perduota Transporto priemone, padaro administracinį nusižengimą (pvz., viršija greitį, netinkamoje vietoje pastato Transporto priemonę) ir dėl tokio nusižengimo yra skiriama administracinė nuobauda, Savininkas turi teisę, sužinojęs apie administracinę nuobaudą, tokios nuobaudos administravimo klausimą perduoti ADCRent žinion. Norėdamas pasinaudoti šia teise Savininkas privalo nedelsdamas informuoti ADCRent apie paskirtą nuobaudą ir persiųsti (įkelti į ADCRent platformą) reikalingą informaciją (pvz. gautą administracinio nusižengimo protokolą ir mokėjimo nurodymą). Tokiu atveju ADCRent administruoja administracinį nusižengimą (persiunčia informaciją atsakingoms institucijoms ir, jei reikalinga, su jomis komunikuoja). Šiuo tikslu Savininkas pareiškia ir įgalioja ADCRent veikti jo vardu teikiant atsakingoms institucijoms informaciją apie administracinį nusižengimą.
 
9. VAIRUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
 
9.1. Bendrosios Vairuotojo pareigos. Vairuotojas privalo laikytis šių Taisyklių, Nuomos sutarties, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Vairuotojas be kitų pareigų, numatytų šiose Taisyklėse, Nuomos sutartyje, teisės aktuose, taip pat privalo: 
 
9.1.1. Rūpintis dokumentų, suteikiančių teisę vairuoti Transporto priemones, galiojimu / atnaujinimu.
 
9.1.2. Rūpintis iš Savininko išsinuomota Transporto priemone taip, kaip tai numatyta Nuomos sutartyje.
 
9.1.3. Pasibaigus Nuomos sutartyje numatytam Transporto priemonės nuomos laikotarpiui Savininkui grąžinti tokios būklės Transporto priemonę, kokią Vairuotojui perdavė Savininkas, atsižvelgiant į normalų Transporto priemonės nusidėvėjimą.
 
9.1.4. Susilaikyti nuo tokių veiksmų, kurie konkrečioje situacijoje galėtų būti traktuojami kaip žalos padarymas tyčia ar dėl didelio neatsargumo (žr. Taisyklių 6.6. p.)
 
9.2. Pareiga bendradarbiauti ir teikti informaciją. Vairuotojai privalo bendradarbiauti su ADCRent ir su kitais Naudotojais, tinkamai naudotis ADCRent platformos teikiamomis galimybėmis. Savininkai privalo dalintis būtina informacija su Savininkais, su kuriais yra (buvo) pasirašę Nuomos sutartis. Taip pat, ADCRent paprašius, Vairuotojas privalo suteikti visą ADCRent prašomą informaciją. 
 
9.3. Pareiga informuoti apie pažeidimus. Vairuotojas privalo informuoti ADCRent apie Savininko veiksmus / elgesį, kuriuo yra nesilaikoma šių Taisyklių, piktnaudžiaujama ADCRent platformos teikiamomis galimybėmis, ar kitaip kenkiama ADCRent / ADCRent platformos veiklai ir /ar tinkamam veikimui.
 
9.4. Vairuotojo pareiga sumokėti Nuobaudos administravimo mokestį ADCRent naudai. Jeigu Vairuotojas, naudodamasis Nuomos sutarties pagrindu jam perduota Transporto priemone, padaro administracinį nusižengimą (pvz., viršija greitį, netinkamoje vietoje pastato Transporto priemonę) ir dėl tokio nusižengimo yra skiriama administracinė nuobauda, taip pat jeigu Savininkas, sužinojęs apie administracinę nuobaudą, tokios nuobaudos administravimo klausimą perdavė ADCRent žinion ir ADCRent atliko nuobaudos administravimo veiksmus (gavo iš Savininko informaciją apie nuobaudą, persiuntė informaciją atsakingoms institucijoms, jei reikalinga, su jomis komunikavo). Vairuotojas privalo sumokėti ADCRent Nuobaudos administravimo mokestį lygų 25 EUR. Šis mokestis padengia nuobaudos administravimo kaštus (ADCRent sukurta sistema institucijų informavimui, ADCRent personalo laiko sąnaudos gaunant / sisteminant / perduodant informaciją apie administracinį nusižengimą ir įvykio aplinkybes).
 
10. ADCRENT TEISĖS IR PAREIGOS
 
10.1. Bendrosios ADCRent pareigos. ADCRent rūpinasi ADCRent platformos tinkamu veikimu, padeda ADCRent platformos naudotojams, atlieka kitas šiose Taisyklėse įvardintas funkcijas.
 
10.2. Nuobaudų administravimo paslauga. ADCRent atlieka administracinių nuobaudų (baudų) administravimo funkciją, kuri apima informacijos perdavimą tarp policijos (kitų įgaliotų institucijų) ir Naudotojų. Administracinių nuobaudų administravimo funkcija yra mokama paslauga, kurios kaina – 25 Eur. Šią kainą apmoka Vairuotojas, padaręs administracinį nusižengimą su Savininko Transporto priemone Nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu.
 
10.3. ADCRent nėra Nuomos sutarties, sudarytos tarp Naudotojų, šalis. ADCRent nėra atsakinga už Savininko ir Vairuotojo tarpusavio santykius jiems vykdant Nuomos sutartį. Savininkas ir Vairuotojas yra patys atsakingi už tinkamą Nuomos sutarties vykdymą. ADCRent suteikia Naudotojams platformą, kurioje Savininkas ir Vairuotojas gali susitarti dėl juos tenkinančių Transporto priemonės nuomos sąlygų bei sudaryti Nuomos sutartį (Nuomos bendrovės transporto priemonių atveju – atlikti Transporto priemonės rezervaciją). ADCRent nėra Savininko ir Vairuotojo sudarytos Nuomos sutarties šalis. Naudotojai yra patys atsakingi ir privalo savarankiškai rūpintis Nuomos sutarties tinkamu vykdymu, taip pat savarankiškai rūpintis tinkamu savo teisių gynimu.
 
11. GINČŲ SPRENDIMAS
 
11.1. Ginčų tarp Naudotojų sprendimas. Jei tarp Naudotojų kyla ginčas, visų pirma Naudotojai privalo ginčą spręsti tarpusavyje, taikiai, derybų būdu. Jei Naudotojams nepavyksta ginčo išspręsti tiesiogiai tarpusavyje, bet kuris Naudotojas gali kreiptis į ADCRent. ADCRent prašymu Naudotojai privalo pateikti visą turimą informaciją apie ginčą ir jo aplinkybes. Toje apimtyje, kurioje ADCRent žinioje yra Naudotojų sumokėtos ir/ar Naudotojams priklausančios sumos (pavyzdžiui Užstatas), ADCRent gali įvertinti gautą informaciją bei, remiantis gauta informacija, priimti sprendimus, įskaitant sprendimus dėl sumų, esančių ADCRent žinioje, išmokėjimo vienam ar kitam Naudotojui taip kaip tai numato šios Taisyklės ir/ar Nuomos sutartis. Toje apimtyje, kurioje ADCRent neturi savo žinioje Naudotojams priklausančių lėšų ir/ar neturi galimybių įvertinti ginčo aplinkybių dėl informacijos trūkumo ar kitų priežasčių ir/ar jeigu ginčas yra kilęs iš bei susijęs išimtinai su Naudotojų tarpusavio santykiais, ADCRent gali atsisakyti tarpininkauti ar spręsti Naudotojų ginčą. Naudotojai bet kuriuo atveju turi teisę savarankiškai spręsti tarpusavio ginčą ir/ar savarankiškai naudotis jiems prieinamomis teisinės gynybos priemonėmis pagal galiojančius įstatymus.   
 
11.2. Ginčų tarp Naudotojo ir ADCRent sprendimas. Jei kyla ginčas tarp Naudotojo ir ADCRent, tokiu atveju būtina pirmiausia visus kilusius nesutarimus spręsti tarpusavyje, taikiai, derybų būdu. Jeigu nepavyksta ginčo išspręsti tiesiogiai tarpusavyje, kilęs ginčas yra sprendžiamas Lietuvos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos teismuose. 
 
12. DUOMENŲ APSAUGA
 
12.1. Visi duomenys, kuriuos Naudotojai pateikia ADCRent platformoje, yra tvarkomi ADCRent Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Privatumo politika yra patalpinta ADCRent internetiniame tinklapyje www.adcrent.com.